Compte general 2016

Última actualització: 10/10/2017

Certificat de l'acord de Ple d'aprovació del Compte General de l'exercici 2016
Memòria de l'organització administrativa de l'exercici 2016
Informe sobre el compte general de l'exercici 2016 emès pel secretari-interventor de l'Ajuntament
Acta de la comissió especial de comptes, reunida el 27 de juliol de 2017