Compte general 2015

Última actualització: 07/07/2017

Informe sobre el compte general de l'exercici 2015 emès pel secretari-interventor de l'Ajuntament
Memòria del compte general de l'exercici 2015
Acta de la comissió especial de comptes
Certificat de l'acord de Ple, mitjançant el qual es va aprovar el compte general del 2015