Competències i funcions

Ajuntament de Palau-saverderaLa normativa bàsica sobre règim local defineix les competències pròpies que, amb caràcter general, té el municipi per a la gestió dels seus interessos, que el faculten per promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats de la comunitat veïnal.

D'acord amb el que estableix l'article 25 de la LLei de bases de règim local, el municipi exercirà com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, les matèries següents:

 1. Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l'edificació.
 2. Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.
 3. Abastament d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.
 4. Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.
 5. Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
 6. Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.
 7. Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
 8. Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.
 9. Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.
 10. Protecció de la salubritat pública.
 11. Cementiris i activitats funeràries.
 12. Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.
 13. Promoció de la cultura i equipaments culturals.
 14. Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.
 15. Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Les competències municipals en les matèries enunciades en aquest article s'han de determinar per llei, la qual ha de avaluar la conveniència de la implantació de serveis locals d'acord amb els principis de descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera.

L'organització i la distribució de competències en l'àmbit de l'Ajuntament es defineix a través del cartipàs municipal, que fixa també:

· el règim i periodicitat de celebració de les sessions plenàries

· la creació i constitució de les comissions informatives

· es designa els representants als òrgans col·legiats

· es nomenen els tinents d'alcalde

· es designen les diferents regidories.