Compromisos de Qualitat

Drets dels ciutadans
 • Dret a ser tractades amb respecte i a ser ateses amb agilitat, obtenint informacions entenedores i complertes.

 • Dret a presentar en qualsevol moment queixes i/o suggeriments de millora dels serveis municipals oferts per l'Ajuntament a través de qualsevol canal (presencial, telefònic, en línia)

 • Dret a tenir garantida la confidencialitat de les dades lliurades segons la normativa de protecció de dades i amb absolut respecte a la seva intimitat

 • Dret a no haver de presentar documents que ja es troben en poder de l'Ajuntament o d'altres administracions que hagin de ser emesos pels serveis municipals, mitjançant la seva autorització de consulta als serveis de Via Oberta

 • Dret a accedir a tots els serveis municipals en les mateixes condicions i amb absoluta llibertat

 • Dret a ser consultades periòdicament sobre la seva percepció de la qualitat dels serveis d'atenció ciutadana

 • Compromisos de qualitat d'atenció ciutadana
 • Garantir que el 100% de queixes i suggeriments formulats per la ciutadania a través dels canals habilitats es responguin en el termini màxim de 3 dies per a les respostes directes i 10 dies per a les respostes de resolució d'incidències.

 • Garantir la simplicitat administrativa i promoure la recepció i tramitació per tots els canals disponibles (on line i presencial) avançant cap al 100% de tramitació en línia.

 • Prioritzar l'assessorament personalitzat en cas de dubtes o problemes en l'ús de l'administració electrònica

 • Garantir la rapidesa i l'eficiència en la correcció dels errors detectats

 • Analitzar les dades de seguiment dels serveis per tal de millorar i prendre les mesures oportunes per facilitar les gestions de la ciutadania i publicar les estadístiques anuals de gestió del servei

 • Fomentar la transparència i l'accés de la ciutadania a les dades públiques, mitjançant la publicació dels resultats de l'activitat de l'OAC i dels indicadors de mesura dels compromisos

 • Disposar de canals de xarxes socials (Facebook i Twitter) gestionades diàriament amb l'objectiu d'informar i actuar de canal d'atenció ciutadana

 • Disposar d'una Ordenança d'Administració Electrònica que garanteixi el bon funcionament i el model de relació administrativa entre l'Ajuntament i la ciutadania

 • Deures dels ciutadans
 • De fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis

 • De tenir una actitud de respecte envers la resta de persones usuàries del servei

 • De respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o citacions

 • De facilitar de forma correcta les dades d'identificació personal

 • D'assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa

 • De respectar l'ordre i els criteris d'atenció ciutadana

 • De respectar la dignitat personal i professional del personal municipal

 • De comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment

 • D'usar la signatura electrònica per a qualsevol tramitació electrònica -mitjançant l'idCAT, l'eDNI o altres signatures professionals reconegudes per l'Ajuntament