Liquidació Pressupost 2018

Última actualizació: 07/03/2019

Aquesta és la taula-resum de la liquidació del pressupost per capítols (podeu consultar aquí amb detall com s'han obtingut els imports de la taula):

Durant la sessió de Ple de 28 de febrer de 2019, l'equip de govern va donar compte del decret d'Alcaldia 2019DECR000060, de 19 de febrer, d'aprovació de la liquidació del pressupost del 2018.

El pressupost d'ingressos, inicialment previst en 1.838.028,79€, finalment es va tancar amb 2.328.732,21€ i hi ha hagut la mateixa previsió i variació pel que fa referència a la despesa (consulteu aquí les variacions amb més detall).

Al marge de les variacions assenyalades, les dues dades més significatives de la liquidació del pressupost són la ràtio legal d'endeutament (quocient entre el deute viu i els ingressos ordinaris de la Corporació) i el romanent de tresoreria.

En el gràfic següent podeu veure l'evolució en el temps del romament de tresoreria, de l'endeutament i de la ràtio legal d'endeutament, un cop incorporades les dades de la liquidació del 2018:

A continuació, trobareu els documents més importants de l'expedient 1641-000001-2019, de liquidació del Pressupost 2018:

Informe d'intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària
Informe d'intervenció de liquidació del Pressupost 2018
Decret d'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del Pressupost 2018
Certificat de l'assabentament al Ple durant la sessió de 28 de febrer de 2019

News.png    excel_icon.png