Liquidació Pressupost 2017

Última actualització: 24/05/2018

Romanent de tresoreria de l'exercici 2017:

Estat de liquidació de l'exercici 2017
Estat liquidació despeses exercici 2017
Estat liquidació ingressos exercici 2017

Estat de liquidació d'exercicis anteriors a 2017
Estat liquidació despeses d'exercicis anteriors a 2017
Estat liquidació d'ingressos d'exercicis anteriors a 2017

 

excel_icon.png          News.png