Liquidació Pressupost 2016

Decret d'aprovació

Informe intervenció
Informe d'avaluació dels objectius de l'estabilitat pressupostària
Certificat de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària
Estat liquidació exercici corrent (2016):
Estat liquidació despeses exercici corrent (2016)
Estat liquidació ingressos exercici corrent (2016)
Estat liquidació exercicis tancats:
Estat liquidació despeses exercicis tancats
Estat liquidació ingressos exercicis tancats