Ofertes de Treball Municipal

Última actualització: 20/02/2019

Nomenament ínterí d'urgència per cobrir la baixa del treballador que ocupa la plaça d'auxiliar administratiu amb tasques d'Agutzil
28/11/2018 Decret de nomenament i certificat d'assabentament de Ple
12/02/2019 L'anunci del nomenament va estar exposat al públic del 12/12/2018 al 12/02/2019 i no es varen presentar al·legacions.

 

 

Procés selectiu per cobrir una plaça d'administratiu-iva
1/06/2018

Anunci al BOP d'aprovació de les bases i de la convocatòria d'un procés selectiu per cobrir una plaça d'administratiu-iva (grup C1), adscrita a l'àrea de Recaptació de l'Ajuntament de Palau-saverdera.

News.png

 

 

 

 

06/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

Amb l'anunci que ha sortit publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha quedat oberta la convocatòria per cobrir una plaça d'adminstratiu-iva (C1), adscrita a l'àrea de Recaptació de l'Ajuntament de Palau-saverdera. En el cas que estigueu interessats, teniu fins el 26 de juny per presentar les vostres sol·licituds.

 

Presentació de sol·licitud per internet
Us heu de descarregar la sol·licitud que trobareu aquí, emplenar-la, signar-la electrònicament (és recomanable que no intenteu signar directament des del navegador) i adjuntar-la a la instància genèrica dels tràmits online de l'Ajuntament. Trobareu aquí la instància genèrica, a la qual haureu d'adjuntar la sol·licitud i la resta de documents, abans de fer l'enviament per internet.

 

Presentació de la sol·licitud presencialment
La sol·licitud i tots els documents que l'acompanyen s’hauran de presentar a l’Ajuntament de Palau-saverdera o en qualsevol dels llocs als quals fa referència l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L'horari d'atenció al públic de l'Ajuntament de Palau-saverdera (c/Nou, 15 / 972 55 23 37) és de dilluns a divendres, de 8h a 14h; i els dilluns, de 16.30h a 19h.
Si presenteu la sol·licitud a les dependències de l'Ajuntament de Palau-saverdera, us haureu d'adreçar l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, que trobareu a la primera planta. Allà us entregaran una sol·licitud en paper, en el cas que sigui necessari.
Caldrà signar la sol·licitud en el mateix moment de fer la presentació, prèvia identificació davant del funcionari que us atendrà.

 

Presentació per correu certificat
En el cas que s’opti per la presentació de la sol·licitud per correu certificat (presentat en sobre obert per ser segellat pel funcionari de Correus abans de la seva certificació), o per la seva presentació davant una altra administració, caldrà que es comuniqui per correu electrònic abans de la finalització del termini de presentació de sol·licitud a l’adreça secretaria@arxiu.palau-saverdera.cat.

 

27/06/2018 Per manteniment del Consorci AOC, l'accés a la informació i presentació de la instància dels tràmits online s'ha interrumput des de les 20:00 h a les 24:00 h. del dia 26 de juny de 2018. Per aquest motiu, s'amplia el termini de presentació de sol·licituds al procediment selectiu, fins a les 24:00 h del dia 27 de juny de 2018
03/07/2018

Llista provisional d'admesos i exclosos

La llista provisional d'admesos i exclosos, així com la composició del Tribunal qualificador i els dies i hores dels exercicis han sortit publicats al BOP i al DOGC avui dimarts 3 de juliol. A partir d'ara, els aspirants tenen 10 dies hàbils (fins el 17 de juliol) per presentar les reclamacions que considerin oportunes. Si no es presenten reclamacions, el document que podeu consultar en el paràgraf anterior quedarà aprovat definitivament.

News.png

27/07/2018 Acta del Tribunal Qualificador i nomenament de la persona guanyadora de la plaça
22/08/2018 Decret de nomenament de la funcionària guanyadora del procés selectiu
31/08/2018 Anunci del nomenament publicat al Butlletí Oficial de la Província
PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL FINALITZAT