Pressupost municipal 2019

Última actualització: 27/11/2019

El pressupost de l'Ajuntament de Palau-saverdera i la plantilla de personal per a l'exercici 2019 es va aprovar inicialment durant el Ple de 27 de setembre de 2018. Va estar exposat al públic del 8 al 30 d'octubre de 2018 i no es va presentar cap al·legació. El 15 de novembre de 2018 va sortir publicat al BOP i al tauler electrònic d'anuncis (e-TAULER) l'edicte d'aprovació definitiva.

  • Clic aquí per veure el pressupost amb més detall.
  • Clic aquí per descarregar-vos el pressupost (xlsx).

 

 

DOCUMENTS QUE FORMEN PART DEL PRESSUPOST 2019
Memòria d'Alcaldia File_PDF_Acrobat.png
Relació detallada de despeses File_PDF_Acrobat.pngFile_PDF_Acrobat.pngFile_PDF_Acrobat.png
Comparativa despeses 2018-2019 File_PDF_Acrobat.png
Relació detallada d'ingressos File_PDF_Acrobat.png
Comparativa ingressos 2018-2019 File_PDF_Acrobat.png
Estat de liquidació d'exercicis anteriors File_PDF_Acrobat.png
Plantilla de personal File_PDF_Acrobat.png
Retribucions del personal File_PDF_Acrobat.png
Inversions previstes en els pressupostos 2019 File_PDF_Acrobat.png
Informe econòmic financer i estabilitat pressupostària File_PDF_Acrobat.png

Bases d'execució del pressupost

Modificades per acord de ple de 26 de setembre de 2019 (la modificació està pendent d'aprovació definitiva i fa referència al règim de retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes)

File_PDF_Acrobat.png
Amortitzacions de patrimoni i provisions del saldos de cobrament dubtós File_PDF_Acrobat.png
Certificació de préstecs concertats File_PDF_Acrobat.png