Pressupost municipal 2018

Última actualització: 05/06/2018

El pressupost de l'Ajuntament de Palau-saverdera i la plantilla de personal per a l'exercici 2018 es va aprovar inicialment durant la sessió de Ple de 28 de setembre de 2017. Va estar exposat al públic fins el 31 d'octubre de 2017 i es va aprovar definitivament durant la sessió de Ple de 24 de novembre de 2017.

 

Documents que formen part de l'expedient administratiu del Pressupost de l'Ajuntament de Palau-saverdera 2018
Anunci d'aprovació inicial dels pressupostos
Informe d'al·legacions presentades
Anunci d'aprovació definitiva dels pressupostos
Memòria d'Alcaldia

Relació detallada de despeses
Feu clic aquí si voleu el document en format xlsx

Comparativa de despeses 2017-2018
Feu clic aquí si voleu el document en format xlsx

Relació detallada d'ingressos
Feu clic aquí si voleu el document en format xlsx
Comparativa d'ingressos 2017-2018
Feu clic aquí si voleu el document en format xlsx
Estat de liquidació d'exercicis anteriors (2016 i 2017)
Plantilla de personal
Retribucions del personal laboral i funcionari
Inversions previstes en els pressupostos 2018
Informe econòmic i financer i estabilitat pressupostària
Bases d'execució del pressupost
Amortitzacions de patrimoni i provisions de saldos de cobrament dubtós
Certificació de préstecs concertats