Pressupost de l'Ajuntament de Palau-saverdera 2017

Trobareu a continuació tota la informació sobre el pressupost pel 2017 de l'Ajuntament de Palau-saverdera, que es va aprovar inicialment per Ple el 10 de novembre de 2016 i definitivament el 30 de desembre de 2016 :
Proposta d'aprovació inicial dels pressupostos pel 2017

Edicte d'aprovació definitiva
Memòria d'Alcaldia-Presidència
Relació detallada de despeses
Comparativa de despeses 2016-2017
Relació detallada d'ingressos
Comparativa d'ingressos 2016-2017
Estat de liquidació de pressupostos d'exercicis anteriors
Estat de liquidació dels ingressos del pressupost 2015
Estat de liquidació de les despeses del pressupost 2015
Estat de liquidació dels ingressos del pressupost 2016
Estat de liquidació de les despeses del pressupost 2016
Plantilla de personal de l'Ajuntament de Palau-saverdera 2017
Retribucions del personal laboral i funcionari 2017
Inversions previstes en els pressupostos 2017
Informe econòmic i financer i estabilitat pressupostària
Modificació de les bases d'execució i del règim de retribucions d'alcaldia. Exposat al públic fins el 29/11/2017
Amortitzacions de patrimoni i provisions saldos de cobrament dubtós
Certificació dels préstecs concertats
Informe d'al·legacions presentades