Contractes Oberts - Gestió de Serveis

Última actualització: 12/06/2019

Feu clic aquí per accedir al Registre Públic de Contractes de la Generalitat.

En aquest apartat es publiquen tots els Contractes Oberts de Gestió de Serveis vigents, així com a les seves modificacions i les seves pròrrogues.

Contractes de concessió de serveis adjudicats per procediment obert 2019
Descripció Data de signatura Data finalització Documents

Piscina municipal i bar-restaurant

Registre Públic de Contractes: 90000431-158-2019

News.png

22/05/2019

30/10/2019
prorrogable, any a any fins el 31/10/2023

Contracte

Decret d'adjudicació del contracte

Acta de la mesa de contractació

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

Certificat d'acord de ple d'obertura d'expedient de contractació