Contractes Oberts - Administratius Especials

Última actualització: 05/11/2019

Feu clic aquí per accedir al Registre Públic de Contractes de la Generalitat.

En aquest apartat es publiquen tots els contractes administratius especials vigents, que s'han adjudicat mitjançant procediment obert.

També es publiquen les pròrrogues i modificacions, en el cas que existeixin.

Contractes administratius especials adjudicats per procediment obert l'any 2018
Descripció Data de signatura Data finalització Documents

Bar-restaurant del Centre Cívic

Codi Registre Públic de Contractes:
90000431-328-2018

18/05/2018 18/05/2025
prorrogable 1+1+1

Contracte

Acta de la mesa de contractació

Clàusules i prescripcions

Mitjançant decret d'alcaldia 2019DECR000386 de 2 de setembre de 2019 es va autoritzar la cessió del contracte a un nou concessionari.