Contractes Negociats - Obres

Feu clic aquí per accedir al Registre Públic de Contractes de la Generalitat.

En aquest apartat es publiquen tots els Contractes Negociats d'Obres formalitzats, així com a les seves modificacions i les seves pròrrogues.

Data
Descripció
Document
29/11/2013 Contracte de Obres vial Mas Oriol fase 1.