La Junta de Govern

Qui forma part de la Junta de Govern?
La Junta de Govern està formada pels següents regidors i regidores: Isabel Maria Cortada Soler (Gent de Palau-AM), Paulina Calvo Cabanas (Gent de Palau-AM), Bruno Maydat Malé (Gent de Palau-AM) i Gladys Fernanda López Giménez (Gent de Palau-AM), segons acord de Ple de 4 de juliol de 2019.

Calendari de sessions 
Segons el mateix acord de Ple de 4 de juliol de 2019, la Junta de Govern Local es reunirà el segon i el quart dilluns de cada mes a les 10h.

Quines són les seves competències?
Correspon a la Junta de Govern l’assistència a l’alcaldessa en l’exercici de les seves funcions i les funcions que l’alcaldessa o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis. Segons decret de 5 de juliol de 2019, aquestes són les funcions delegades per l'alcaldessa:

En matèria d’Urbanisme: 

  • Resolució dels expedients derivats d’actes subjectes a llicències urbanístiques, llevat dels que derivin d’actes subjectes a comunicació prèvia.
  • Adopció dels acords no expressament atribuïts al Ple municipal, relatius a plans i instruments de planejament urbanístic i dels instruments de gestió urbanística.

En matèria d’Activitats: 

  • Resolució dels expedients d’activitats amb incidència ambiental (Llei 20/2009), llevat de les sotmeses al règim de comunicació i declaració responsable.
  • Resolució dels expedients d’espectacles públics i activitats recreatives (Llei 11/2019), llevat de les sotmeses al règim de comunicació prèvia.

En matèria d’Hisenda: 

  • Autorització i disposició de despeses (proposta de despesa) en els termes fixats per a cada exercici econòmic a les Bases d’Execució del Pressupost.
  • Reconeixement d’obligacions (aprovació de factures), en els termes fixats per a cada exercici econòmic a les Bases d’Execució del Pressupost, llevat de les despeses que corresponguin a l’execució de contractes o convenis prèviament aprovats per l’òrgan competent i les que es carreguin als capítols del pressupost de despeses 1 (despeses de personal), 3 (despeses financeres) i 9 (passius financers) i de les despeses corresponents al pagament derivat de la publicació d’anuncis oficials.

Què cobren regidores/regidors per assistència?
En el Ple de 28 de novembre de 2019 es va aprovar definitivament el règim d'indemnitzacions i retribucions dels càrrecs electes, segons el qual, els regidors i regidores perceben 150€ per assistència a juntes de govern. Més informació aquí.

Última actualització: 13/03/2020

CALENDARI JUNTA DE GOVERN LOCAL
Ajuntament de Palau-saverdera
Data Extracte de l'acta de la sessió
Dilluns 24 de febrer de 2020 icono_pdf_petit.png
Dilluns 10 de febrer de 2020 icono_pdf_petit.png
Dilluns 27 de gener de 2020 icono_pdf_petit.png
Dilluns 13 de gener de 2020 icono_pdf_petit.png
Dilluns 30 de desembre de 2019 icono_pdf_petit.png
Dilluns 16 de desembre de 2019 icono_pdf_petit.png
Dilluns 25 de novembre de 2019 icono_pdf_petit.png
Dilluns 11 de novembre de 2019 icono_pdf_petit.png
Dilluns 28 d'octubre de 2019 icono_pdf_petit.png
Dilluns 14 d'octubre de 2019 icono_pdf_petit.png
Dilluns 23 de setembre de 2019 icono_pdf_petit.png
Dilluns 9 de setembre de 2019 icono_pdf_petit.png
Dilluns 19 d'agost de 2019 icono_pdf_petit.png
Dilluns 22 de juliol de 2019 icono_pdf_petit.png
Dilluns 8 de juliol de 2019 icono_pdf_petit.png
INICI MANDAT 2019-2023
Dimecres 12 de juny de 2019 icono_pdf_petit.png
Divendres 24 de maig de 2019 icono_pdf_petit.png
Divendres 10 de maig de 2019 icono_pdf_petit.png
Divendres 26 d'abril de 2019 icono_pdf_petit.png
Divendres 12 d'abril de 2019 icono_pdf_petit.png
Divendres 22 de març de 2019 icono_pdf_petit.png
Divendres 8 de març de 2019 icono_pdf_petit.png
Divendres 22 de febrer de 2019 icono_pdf_petit.png
Divendres 8 de febrer de 2019 icono_pdf_petit.png
Divendres 25 de gener de 2019 icono_pdf_petit.png
Divendres 11 de gener de 2019 icono_pdf_petit.png

Feu clic aquí si voleu veure els extractes de les actes de Junta de Govern Local del 2018.