Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora

Actualitzat: 16/08/2017

Aquí podeu consultar qualsevol dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, és a dir, l'alt òrgan consultiu de la Generalitat i dels ens locals en matèria jurídica, que faci referència a l'Ajuntament de Palau-saverdera:

Data Número de dictamen Descripció i enllaç al document
30 de març de 2017 80/2017

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Palau-saverdera per a declarar la nul·litat de diversos acords adoptats pel Ple municipal relatius a despeses de locomoció i dietes de l’alcaldia.