Línies d'Acció Fonamentals:

Tolerància zero a la corrupció, perquè creiem en una forma diferent de fer política municipal en la que l’objectiu principal ha de ser gestionar els diners públics amb honestedat i honradesa. Denunciarem qualsevol irregularitat i prendrem les mesures necessàries per tal de detectar, penalitzar i fins i tot apartar de la gestió municipal a qualsevol càrrec electe que sigui responsable de plantejaments corruptes.
Moderació i racionalització pressupostària, perquè considerem que s’ha de reduir el deute adquirit per l’Ajuntament en els últims mandats i s’han de revisar i/o replantejar determinades partides pressupostaries. Posarem en marxa els mecanismes que facilitin el control i assegurin l’estabilitat pressupostaria en les formes i terminis recomanats per els estaments oficials de gestió econòmica i pressupostaria. Revisarem les diferents partides i establirem un pressupost basat en l’equanimitat i orientat cap al bé comú de tots els palauencs i palauenques.
Transparència en la gestió, perquè estem convençuts que la transparència és la millor garantia per a la qualitat democràtica d’un poble. Publicarem els pressupostos i la seva execució en un format comprensible. Periòdicament farem balanç de l’acció de govern explicant la feina feta i els projectes que volem engegar.
Participació ciutadana, perquè creiem que cal impulsar una altra manera d’involucrar-se en la gestió de Palau-saverdera, en que tots els ciutadans i ciutadanes participin en les decisions municipals. Posarem en marxa plans de participació ciutadana i pressupostos participatius. Farem consultes ciutadanes en temes importants.
Grups municipals, facilitarem i respectarem els seus drets per que puguin desenvolupar la seva tasca.
Facilitat d’accés a la informació pública, perquè volem un poble involucrat en la gestió municipal i uns ciutadans informats que puguin lliurement tenir opció de exercir els seus drets. Facilitarem l’accés a la informació pública tan presencialment com virtualment en les formes i terminis que ens marqui la llei vigent.
Igualtat de drets, deures i oportunitats, per la justícia social. Treballarem per garantir els drets i les necessitats bàsiques de les persones, atenent de manera especial els col·lectius més vulnerables per eradicar els factors que generen exclusió i mantenint la justícia social com a prioritat en l’acció de govern.
Equanimitat i respecte en el tracte, perquè considerem que son valors imprescindibles en l'activitat pública i han de mostrar-se en el seu exercici, practicant amb l'exemple, independentment dels pensaments o de les idees de cadascú.
Treball col·laboratiu, perquè creiem en el treball en equip, perquè estem convençuts i convençudes que val la pena escoltar totes les opinions i totes les aportacions buscant el punt d’encontre. Apostarem per les entitats del poble com a generadores de serveis, i les dotarem del suport necessari. Procurarem mantenir un tracte fluid amb l’oposició, acceptarem a tràmit totes les mocions que presentin i facilitarem el seu accés a la informació necessària.
Eficiència.Tots els membres de l’equip de govern es comprometran a una determinada dedicació al càrrec, per tal de complir els objectius previstos. Potenciarem la coordinació i la transversalitat. Treballarem per la millora de la informatització interna, la reducció de la burocràcia, la racionalització dels horaris d’atenció i l’optimització dels espais municipals. Potenciarem el comerç de proximitat, l’emprenedoria, les energies sostenibles i la borsa de treball. lmpulsarem els serveis municipals i defensarem el manteniment i la millora dels supramunicipals, amb especial èmfasi en els serveis socials, i proposarem als pobles veïns mancomunar esforços.